y l vi cu thc mc vŠ La ViŒt m ܮc nhiŠu ln nu ln.
Than Hng thay mt cc anh ch tr li
trong mc Th Thm M Nhau, c San La ViŒt
.  

Hm n† Qunh Hng tnh c †c ܮc t bo Xun 95 ca La ViŒt nh mt ngܩi bn. T bo trnh by p, cng phu v ni dung bi v phong ph gh vy . QH c hi thm ngܩi bn thm vŠ La ViŒt nhng ngܩi ch bi‰t l LV c t chc tri h m‡i nm. QH "iu" LV ri cho nn mun bi‰t thm, ‹ c th‹ tham gia v gp LV trong tng lai. TH lm n gii ta gim QH mt vi thc mc ny nh
1.  LV tnh ‰n nay ܮc bao nhiu tui v bao nhiu gi sc trai ti trong gia nh LV?  Th‹ lŒ gia nhp LV nh th‰ no? C ǡt lm khng TH?
2.  QH rt thch i tri LV, lm cch no ‹ bi‰t khi no LV t chc v lm sao ghi danh tham d tr. Ngoi viŒc pht hnh c San v t chc tri h, LV cn c sinh hot no khc khng?
3.  c san LV in rt p, lm sao LV c qu ‹ chi dng trong cc sinh hot ca nhm?

 

t-vdlam16.gif (6528 bytes)

Chu choa i, O hi chi m nhiŠu ra? Than Hng rt "khoi" khi thy c ngܩi †c c San LV v n cn thm hi vŠ
nhng sinh hot vŠ nhm la nh ny . Ban bin tp ch dnh cho mc Th Thm M Nhau ܮc 2 trang nn TH xin ܮc tr li QH ngn g†n, cn thc mc na th ... mnh s ni chuyŒn "ring" trn iŒn thoi hoc email nh!
LV cn tr v yu ǩi lm, tnh ‰n nay mi ܮc 15 ci
xun thi.  Cn "gi sc trai ti" trong gia nh LV th chu choa i, bi‰t bao nhiu m k‹! Cn viŒc mun gia nhp vo mn phi LV? Th QH phi c thn cng lc, phi gi vŠ ta son vi tm chn dung, v "Kš Check" cho LV l QH tr thnh mn sinh ngay.  QH c bi‰t LV c cu:
"Yu th kh, khng yu th l
Yu LV va kh va l"
Coi chng nha!

a QH t thi, vng trn LV ܮc k‰t chc bi tnh thn, lng hng say, š hܧng v s t nguyŒn ca m‡i ngܩi ng trong vng trn . Vng trn y co gin ln nh theo s ngܩi hiŒn diŒn, nhng khng bao gi qu cht ‹ bn b khng gia nhp ܮc, cng khng bao gi qu lng lo ‹ ci vng y b t on. S ngܩi ‰n v i vi LV rt t nhin, khng rng buc, khng th‹ lŒ, khng n xin, khng nguyŒt lim g u QH i!
Cc sinh hot LV gm c:
1. Hot Ƕng vn ho.
2. Hot Ƕng t thiŒn

c san v tri h ch l 2 trong nhng chng trnh sinh hot vn ha ca LV hng nm. Thm vo ty vo kh nng v nhu cu LV cng c t chc cc bui thuy‰t trnh, hi tho vŠ cc Š ti nh vn ha, gio dc, cng cc bui hi tho vŠ vn Š ViŒt Nam, hoc tri‹n lm tranh, v.v. Tt c chng trnh sinh hot t thiŒn m LV v ang thc hiŒn phn ln nhm vo gip ǫ tr em ngho, m ci, khng ni nng ta. Mt s chng trnh khc ܮc thc hiŒn v nhu cu hay khi LV c iŠu kiŒn.
QH c th‹ hi‹u thm vŠ LV trong bi "Vi nt vŠ Bt Nhm La ViŒt" trong Web. LV hot Ƕng ܮc l do s ng gp ca anh ch em khp ni, c vŠ ti chnh ln tinh thn.   Ngoi ra, lV cn c gng gy qu bng nhiŠu cch khc nhau nh: bn T-shirt, thiŒp Xun, c San La ViŒt, t chc d v, v.v... LV l mt nonprofit organization nn nhng bn gi tiŠn vŠ LV Šu c th‹ khai charitable tax deduction. Nhng tht s LV cn nhng tnh thn v thiŒn ch. Khi lng nhiŒt thnh c th tt c Šu c th‹ chinh phc ܮc.
‰n vi LV v ni rng vng tay vi LV nh. TH rt mong mun vng trn LV s c thm mt ngܩi bn, mt bn tay gp sc cng mang ng†n la hng sa m ‰n m†i ngܩi, m†i ni.
Thy Trang c †c c San La ViŒt nm con chut v rt l cm phc nhng sinh hot ca La ViŒt quanh nm.
iŠu m Thy Trang ly lm l l khi xem trang liŒt k nhng thn hu La ViŒt, Thy Trang thy cc bn ri rc khp ni t vng ng Bc ‰n miŠn Texas cao bi v cn nhiŠu nܧc khc na.  
Khng bi‰t La ViŒt lin lc qua thn giao cch cm hay l AT&T c cho g†i iŒn thoi min ph khng.  Vy Than Hng c th‹ cho Thy Trang bi‰t vŠ cch hot Ƕng ca cc bn La ViŒt khng? 
Lm sao m cc anh ch c th‹ lm viŒc vi nhau qua thi gian lu di m vn cn tn ti? 
Thy Trang cn nghe ni La ViŒt by gi l "cng ty" ri phi khng?

 

 

t-vdlam25.gif (6728 bytes)

‹ Than Hng tr li tng cu hi ca Thy Trang nh:

1. Thy Trang khng bi‰t ch B gi l mt ngun li tc
ln ca hng AT&T; c ln ch tin n l B s d†n sang
M Ty C m stock ca AT&T xt xung 12.24 dollars trong mt ngy , lm khng hong c New York Stock Exchange.
B dng c hai iŒn thoi cng mt lc, m‡i l tai mt
iŒn thoi, v ni chuyŒn va ung nܧc hay hn
David Copperfield na. Cn ring anh ch em La ViŒt th email v lvproject@luaviet.org l ni m†i ngܩi cng u m nhau, ch c khi no cn phi bn bc vŠ nhiŠu chi ti‰t nh nhng k t chc tri th mi dng ‰n conference call.

M‡i khi sinh hot nh vy th m†i ngܩi chia Šu cng viŒc
ra v chng trnh ܮc liŒt k r rng qua email vi nhng ai lm viŒc no.

V th‰ nn m†i viŒc tng i tri chy, ai c "qun" viŒc ca mnh th s ܮc nhiŠu ngܩi nhc lm. Sau m‡i cuc sinh hot ln th c mt cuc h†p mt ki‹m i‹m ‹ xem s t chc c nhng thnh cng v nhng khuy‰t i‹m nh th‰ no, hu khi sau c th‹ t chc cht ch hn.

2. VŠ lš do nh vo u m anh ch em La ViŒc c th‹
lm viŒc vi nhau qua thi gian lu m khng b tan v nh
nhiŠu nhm khc th tht Than Hng cng khng bi‰t b quy‰t l g. Anh ch em La ViŒt ‰n cng lm viŒc vi nhau do s thc y ring ca m‡i c nhn. C ngܩi mun lm viŒc thiŒn, c ngܩi
mun ch tm ‰n lp tr ti Hoa K v ViŒt Nam, c ngܩi mun chia x vi cu th v n cܩi. c nhiŠu ngܩi ‰n v i, nhng ring cho nhng ngܩi cn vn lm viŒc vi nhau th Than Hng nhn xt vi i‹m chung nh sau.
(a) Lm viŒc khng v li, khng mong Ǯi li ch ring.
(b) Tn tr†ng quy‰t nh chung ca nhm hn l š ring ca    mnh.
(c) Lm viŒc i khi rt mŒt nhng vn lun lun sn sng mt n cܩi d hi mo m (c nhn ch Thy trong Tri Thu va ri th bi‰t). Nht l c b ch†c th cng cܩi ch khng
ni quu.
(d) Hon tt trch nhiŒm mnh nhn, khng b d cng viŒc m khng cho nhng bn khc bi‰t.

Ni chung l trong tinh thn` lm viŒc chnh chn v h‰t lng
lun lun c ci vui nhn, hay ni ngܮc li, vui a nhng
vn lun c š nguyŒn t k‰t qu trong viŒc lm.

3. Thy Trang ni ng, La ViŒt by gi chnh thc l
mt cng ty ri y: a nonprofit corporation. Thy Trang mun mua c phn khng? Gi c phn khng nht nh, bao nhiu cng ܮc. Bo m trong vng mt nm tiŠn s ... l‡ 100%, nhng b li l Thy Trang u t vo tng lai cho nhiŠu tr em ngho ti ViŒt Nam.

DiŒu Hng rt mun gi tiŠn vŠ gip nhng tr m ci ti ViŒt Nam, nhng khng mun gi qua nhng chng trnh NGO (Non Government Organization) v DiŒu Hng ngh rng s tiŠn s khng ‰n tay cc em mt cch tr†n vn v nhng hi on ny c nhiŠu chi ph nh lng son cho nhn vin, mܧn vn
phng, vn vn.

DiŒu Hng mun gi tiŠn thng ‰n
nhng c nhi viŒn, vy La ViŒt c th‹ "bt m" nhng mi lin lc ca La ViŒt ti ViŒt Nam hay khng?
                  DiŒu Hng, San Francisco
Than Hng rt thng cm vi mi lo ngi ca DiŒu Hng v  cng c nhiŠu anh ch khc t š tng t. Cc anh ch  La ViŒt c nhiŠu ln bn ci v vn Š ny tng
i phc tp ch khng n gin.

V tnh trng kinh t‰ kh khn hiŒn nay ti ViŒt Nam, mt ngun li tc t nܧc ngoi, d nh nhoi, vn l mt ci thu ht mnh cho nhiŠu gii ngܩi trong v ngoi chnh quyŠn. TiŠn tr gip n‰u khng cn thn c th‹ mang nhiŠu kh khn ‰n ngܩi nhn, v th‰ anh ch La ViŒt cm thy rng trao gi gin ti‰p l biŒn php hu hiŒu nht.
Sinh hot La ViŒt hon ton do ng gp tnh nguyŒn ca cc anh ch nn s tiŠn gy qu tr gip ܮc tr†n vn a ‰n nhng c nhi viŒn, h†c sinh, tr em ngho ti ViŒt Nam.
Mong DiŒu Hng ǥt lng tin vo cch lm viŒc ca cc anh ch em La ViŒt.
Tun y khng mun khoe khoang g nhng cng phi t nhn mnh l thnh phn "tui tr  ti cao".
Tun sinh hot vi my anh ch La ViŒt lu nay v ngh m†i ngܩi cng cng ch ln nh mnh.  Nay sao quay i quay li, Tun thy sao nhiŠu anh khng nhng
c gia nh m cn c my t nhau na.  Khng hai cng mt hay l ang sp sa. 

Vy tui tr La ViŒt u mt ri ? La ViŒt nh vy c s t t tn i hay khng?  Ngay nh Than Hng vy, hay l khng bao lu na cng s tr thnh Tro Xm y ?
Anh Tun
Massachussetts
Ny em Tun, khng kho n kho ni coi chng b ... b cho gy y nh ! Nhng Tun nhn xt cng ng.   My anh ch La ViŒt gi y kh nhiŠu ngܩi thnh B M hay cng sp ܮc ln chc nh anh ch Lm/Thy, anh ch  Mnh/Thy.
NhiŠu anh ch bn bu vi gia nh, nhng cng nhiŠu anh ch vn cn mang tri tim ... con nt nn vn i
theo B nghu ngao ht "Tnh bng c ci Trng Cm...".
V th‰ nn Tun ng vi k‰t lun rng thnh B M ri l x‰p vo hng tui gi. ViŒc tham gia cc sinh hot v lm cng tc t thiŒn, hoc mun chia s truyŠn t cho nhau nhng cu vn, li th l do lng t  nguyŒn v kh nng ng gp ca m‡i c nhn, ch khng do   tui tc gi tr, cn Ƕc thn, lp gia nh, hay cn ang t uc tm ngܩi trong mng.

C l Tun cng thy rng cc anh ch em La ViŒt lm viŒc vi nhau rt l bnh ǣng bnh quyŠn, khng c trܩng hp ln hi‰p b, hay c ln mi. N‰u Tun c mt k‰ hoch tt, mun ng ra thc hiŒn nhng ngi thi‰u nhn lc h‡ tr th cc anh ch em ca La ViŒt s sn sng gip Tun mt tay ‹ hon thnh viŒc lm y.  
Dear Than Hng,
I was born here in the U.S. and don't know much about Vietnam. What ve learned about my country comes from bits and pieces of news, books and pictures. It has been so many years since refugees like my parents came to the U.S., so I think there are many young Vietnamese like me. 

My parents tell me about how poor Vietnam is, but I find it hard to imagine a life of poverty, how poor people feels, what their worries are. So, I would like to ask an honest question. How poor is poor ?  How can I understand and feel being poor ?
nh Thng
California

t-vdlam4.gif (5904 bytes)

Trܧc h‰t, xin cho Than Hng tr li bng ti‰ng ViŒt ‹ Thng c thm dp trau di ti‰ng m nh.
Than Hng phi th nhn rng mnh cng thuc hng may mn, ܮc B M nng nh nng trng, hng nh hng hoa, nn cha phi sng qua mt ngy no trong cnh ngho tng.  V th‰, Than Hng †c cu hi ca Thng xong ri th mo mt, khng bi‰t lm sao m tr li.  Thi th mnh tm g†i l chia s vi nhau cht suy ngh ‹ Than Hng khng b trch l ba ǥt nha. 
Than Hng ngh rng, n‰u mnh mun bi‰t cnh ngho ra sao th cch duy nht l phi trm mnh sng ǩi sng ngho. C nhiŠu lp x hi h†c trong cc trܩng i h†c ti M i hi sinh vin phi sng mt m khng nh, ng ngoi ܩng bn nhng ngܩi homeless ‹ hi‹u ܮc li sng v nhng kh khn ca h†.
NhiŠu anh ch La ViŒt khi c dp vŠ ViŒt Nam cng tm vi‰ng nhng lng ci, nhng ng hm trong thnh ph ‹ c th‹ thu hi‹u ǩi sng thi‰u thn ca ngܩi ngho.  Than Hng c ln nghe anh V Hi ng din t niŠm vui n s nhng kh t ca nhng em nh trong lng khi ܮc thy mt qu bong bng ln u tin.  Thng c th‹ ‰n Web page ca La ViŒt ‹ xem mt s hnh nh m cc anh ch tn tay mang vŠ t cc chng trnh La ViŒt ang tr gip ti ViŒt Nam.
Tuy rng ǩi sng ngho cht y nhng au kh, ut c v v v†ng, iŠu mnh nn nh l mt cht hy sinh cn con thi ca m‡i chng ta c th‹ em ‰n mt thay ǰi ln cho h†.  T d, n‰u Thng ct i $1.00 m‡i tun, s tiŠn $52.00 dnh dm trong nguyn nm ‹ cho mt em nh i h†c ܮc sut mt nm.   Mt ng dollar m‡i tun khng ‹ mnh mua mt ci hamburger, nhng c th‹  mang ‰n mt tng lai cho mt b trai hay b gi ti ViŒt Nam. 
Mc du m‡i chng ta khng ai giu c, mnh vn c th‹ t nh, "L rch m l nt". Than Hng ngh rng Thng nu ln mt cu hi m m‡i chng ta nn lun mang trong tr ‹ khng qun i nhng ngܩi km may mn hn mnh.

luaviet@luaviet.org 01/27/02 22:35