31. L LONG TRT п”C L‡P LM THI T NH THŠ NO ?

Sau khi L Long X߷ng b ph, ngi ng cung thi t ca triu L vn cn tm trng, hong tc cng nh triu nh L Anh Tng u ly lm mi lo. By gi, L Anh Tng tuy cha y 40 tui, nhng sc khe li qu yu, sng cht cha bit th no.

ang khi Anh Tng bun gin th b в Thy Chu (m ca hong t L Long Trt) sai b nh mu b Long Trt ti. By gi, hong t Long Trt mi c hn mt tui, trng b bm v rt khu khnh. Chnh s ngy th trong trng ca v hong t t hon ny ly s qun bnh cho nh vua. Sch i Vit S K Ton Th (bn k, quyn 4, t 16-a) chp rng:

"By gi c ni nhn m Long Trt ra. (Long Trt) thy Vua i m, lin khc i i. Vua cha kp tho m a cho th cng khc to hn. Vua bn tho m i cho, Long Trt c c߶i. Vua cng ly lm l, bn quyt lp Long Trt lm thi t".

Thc ra, nh lp Long Trt c t tr߾c. Cng sch trn (t 15-b) chp:

"Mt hm, Vua gi t t߾ng n bo rng: thi t l gc ln ca n߾c, Long X߷ng lm iu tri o, trm mun cho Long Trt ni gi nghip ln, nhng n cn nh tui, s khng ߽ng ni, m i n ln th trm gi yu, bit lm th no ?"

C l li y bay n tai b в Thy Chu nn mi c s sp t khn kho nh k trn chng ?

L–I BN - Vua L Anh Tng mt i nhu nhc, hoang chi v lm li. Ph Long X߷ng lp Long Trt th no c khc g i s au kh ny ly s bt hnh khc ? Song, ci gi l ging mi chnh thng ca hong tc vn b buc t duy c mt thi, Anh Tng khng lp Long Trt cng kh m yn c. Vua cha cn khng gi c s sch s cho ngai vng, hung chi l Long Trt sau ny ln ngi lc ch mi c ba tui. Xem ra, i con cn c ch "hn" i cha, L Long Trt (tc L Cao Tng) chng nhng lm d ngai vng m cn lm d c nhng trang s cui ca triu L. K phi chu ng s d bn y, bao gi cng ch c dn m thi !