37. NH S X TY VC V•I PHP GING H‘

Sch i Vit S Lc (quyn 3, t 11-b) c chp mt mu chuyn xy ra n߾c ta vo ma Thu nm inh Mi (1187), d߾i thi tr v ca vua L Cao Tng nh sau:

"Ma Thu, c mt Nh s ng߶i x Ty Vc n (n߾c ta). Vua hi Nh s c bit lm php g l khng. Nh s tr li l bit lm php ging h. Vua sai tn ch hu phng ng l L Nng Tr߶ng em s v nh cng qun ri sai ng߶i bt h th php thut ca Nh s. Sau hn mt tun, Nh s y ni vi Nng Tr߶ng l c th phc h c. Nng Tr߶ng tu vua. Vua sai dng chung cp gc Vnh Bnh ri bo Nh s vo chung. S va ren rn i va c thn ch ri b߾c v pha h, ly gy nh vo u h. H chm ti v ly gy. S nhn tu vua rng, c ng߶i c gii mt php thut ca thn, xin cho thn li c lp n cu Pht, sau s thi hnh php thut. Vua y li. S lp n cu o kh lu. Nh vua cng mun th php thut n cng, nn mt hm, Vua li sai nh s vo chung h. H nhy chm ln co tht. S s hi li li, ri khng bit th no, ta vo chung m cht".

L–I BN - Cc nh s ngao du y tm cch hong d߽ng Pht php, vn l chuyn th߶ng, xa nay nhiu ni vn c. Nhng sng vi i m khng trung thc th du vic nh cng khng lm c, ni g n chuyn cc kh nh thot tc i tu. Nh s x Ty Vc ni trn chng r l do lng phm cha dt hay ch l k v o mn o c sa lm chuyn la bp, qu l ng trch v cng. Khng thy s chp tn S, v cng chng bit php danh ca S l g, triu L hi t l rt kh khn khi thng bo tm thn nhn ca ng߶i b nn !

Ci cht khc th߶ng ca Nh s u cng l li cnh tnh tt c nhng ai mun li dng vic tu hnh mu cu vic ring vy.